Skip to main content

Удружење за пејзажну хортикултуру Србије УПХС

Основни циљ УПХС-а је афирмација, унапређење и заштита статуса пејзажне архитектуре као професије у Србији. Ради остваривања основног циља задаци УПХС-а су:
 • Окупљање и професионално и друштвено организовање стручних институција, чланова удружења, које се баве делатношћу пејзажне хортикултуре, ради остваривања заједничких циљева;
 • Афирмација и заштита темељних вредности, интереса и положаја пејзажне хортикултуре у друштву, кроз промоцију хуманих, научних, уметничких и др. аспеката пејзажне хортикултуре у свим областима струке као што су: заштита предела и природних ресурса, заштита животне средине, очување културне баштине и пејзажних вредности простора, планирање и уређивање предела, планирање рекреативних подручја, планирање и пројектовање урбаних отворених простора, пејзажни и урбани дизајн, развој пејзажне и вртне културе, унапређење делатности пејзажног инжењеринга и менаџмента, афирмација савремених достигнућа струке итд;
 • Инспирисање и подстицање стваралаштва пејзажне хортикултуре кроз организацију и спровођење конкурса за добијање идејних решења, изложби, конференција и семинара, издавачке делатности и др; Осигурање услова за обављање професије, као и заштита ауторских права, односно заштита и афирмација професионалних интереса и стручног статуса чланова УПХС-а;
 • Праћење извршења права и обавеза својих чланова, посебно са становишта професионалног кодекса;
 • Међусобна размена знања и искустава пејзажне хортикултуре кроз развијање организованог информисања чланова и шире стручне јавности, као и размена искустава са представницима других струка;
 • Пружање колегијалне помоћи својим члановима, стална брига о њиховом усавршавању, као и запошљавању младих стручњака;
 • Сарадња са међународним организацијама пејзажне хортикултуре, као и домаћим и међународним удружењима сродних струка;
 • Организовање учешћа у припреми и доношењу закона и подзаконских аката од значаја за струку;
 • Учествовање у развоју стручно-научне и стручно-уметничке делатности и унапређењу образовања из области пејзажне хортикултуре заједно са образовним и научним установама и привредом;
 • Организовање и спровођење стручних испита у сарадњи са надлежним државним органима за издавање одговарајућих уверења за рад;
 • Регистровање активности чланова УПХС-а на пољу стручног и друштвеног деловања и додела одговарајућих награда и признања за успешна достигнућа у области пејзажне хортикултуре…
Frequently Asked Questions

Одговори на најчешће
постављана питања

Како мигу постати члан удружења
Потребно је попунити приступницу за чланство у удружењу. Приступница се налази у секцији Докоменти.